Med ett investeringssparkonto (ISK) är det enkelt att spara i aktier och fonder eftersom beräkningen av skatt sker genom schablonbeskattning istället för att man redovisar vinster, förluster och kostnader när man deklarerar.

Det är värdet på det du förvarar i ditt investeringssparkonto som ligger till grund för beskattningen – inte hur stor vinst du har gjort under året.

Vem kan äga ett ISK?

  • Det är bara privatpersoner som kan äga ett investeringssparkonto. (Om ägaren avlider kan dock dödsboet äga investeringssparkontot.)
  • Det går inte att äga ett ISK tillsammans med något – endast en ägare per ISK är vad som gäller.
  • En juridisk person, till exempel ett företag eller en organisation, kan inte äga ett ISK.

Vilka tillgångar kan jag ha i mitt ISK?

isk sparkontoInvesteringssparkontot är huvudsakligen tänkt för finansiella instrument och fondandelar, men det går även bra att förvara pengar i det.

De finansiella instrumenten (till exempel aktier) måste vara sådana som handlas vid en reglerad marknad (”börs”) någon stans i världen eller på en MFT-plattform inom EES-området.

Viktigt: Företaget som du har ditt ISK hos kan genom sitt användaravtal begränsa din möjlighet att ha vissa typer av värdepapper i ditt ISK hos dem, även om dessa värdepapper är tillåtna enligt lag. Det gäller alltså att välja med omsorg hos vem man ska ha sitt ISK sparkonto.

Kan jag göra avdrag för förluster och kostnader när jag deklarerar?

Nej, du betalar skatt baserat på värdet av tillgångarna i ditt ISK och du kan inte göra avdrag i deklarationen för förluster och kostnader (t ex fondavgifter). Om du vill kunna gör avdrag är det bättre att förvara dina värdepapper i en vanlig värdepappersdepå.

Är tillgångarna i mitt ISK låsta för någon viss period?

Nej, till skillnad från till exempel en kapitalförsäkring är ditt sparande i ett investeringssparkonto inte låst på något vis. Du kan när som helst sälja av dina värdepapper/fondandelar och ta ut pengarna, utan att det tillkommer någon ”straffavgift” eller liknande.

Vad ska jag betala i skatt?

För sparande som sker i ett ISK betalar du inte skatt på vinsten utan skatten räknas fram baserat på värdet av tillgångarna i ditt ISK.

Det företag (t ex bank) som du har ditt ISK hos kommer att hjälpa dig genom att räkna fram kapitalunderlaget och schablonintäkten åt dig. Därefter betalar du 30% skatt på schablonintäkten.

Hur räknas schablonintäkten fram?

  1. Tag reda på vad statslåneräntan var den 30 november föregående år. Exempel: Den 30 november 2018 var statslåneräntan 0,51%.
  2. Addera 1 procentenhet till statslåneräntan. Exempel: 0,51 procentenheter + 1 procentenhet = 1,51 procentenheter.
  3. Schablonintäkten är i detta exempel 1,51% av kapitalunderlaget. Det är schablonintäkten som du betalar 30% skatt på.

Hur mycket de som sparar i investerarsparkonton ska betala i skatt påverkas alltså av statslåneräntan. Går statslåneräntan upp så blir det högre skatt för investerarsparkonton och går den ned så minskar också skattesatsen med motsvarande.

Bra att veta: Innan den 1 januari 2018 lade man inte till en hel procentenhet till statslåneräntan, utan bara 0,75%.

Avräknings av utländsk skatt

Om du har betalat utländsk skatt på aktieutdelningar eller andra inkomster i ett ISK och denna skatt finns redovisad på en kontrolluppgift beräknar Skatteverket hur stor avräkning som ska göras för den utländska skatten. Det finns alltså möjlighet att, under vissa förutsättningar, få utländsk skatt avräknad så att den svenska skatten blir lägre.